All posts by Brett Hamilton

Nieuw windmolenpark Eneco op zee


Video Transcript

het is zonde een maar jaar in het water zien zakken dat het pad gaat margriet van een hond uit zandvoort aan zee zit hij uit zicht langzaam veranderen aan de horizon bouwt in eco een nieuw windmolenpark en toekomstige windmolens komen nog dichterbij dichter bij zandvoort noordwijk in katwijk twee keer zo hoog mogelijk en dan is het uitzicht is in eco zegt dat de modus die nu worden gebouwd op 23 kilometer uit de kust alleen op heldere dagen te zien zijn vanaf het strand dat is gemiddeld 36 dagen per jaar dat wil niet zeggen dat het bedrijf de zorgen van de kustbewoners niet begrijpt heel goed voorstellen dat je we zien het vervelend vindt als je ze uit ziet ja een aan de andere kant klopt dit ook met een verdere verduurzaming van onze energiebehoefte in nederland en de locaties worden aangewezen door de landelijke politiek in eco heeft daar geen invloed op het het betreft tekent alleen maar in op deze concessie deze locatie met een amd nuchter duinen is sinds vorig jaar in aanbouw eerst zijn de basis palen neergezet door speciaal hiervoor ontworpen schip periodes in de zeebodem geboord zoals te zien is op deze animatie en hij is door de enorme onderwaterrobot de hoogspanningskabel getrokken van het strand in noordwijk nadat een transformatorstation in het midden van het windmolenpark het andere eind van de kabel eindigt in sassenheim het is een paar maanden worden de daadwerkelijke windmolens geïnstalleerd we zijn nu met nummer en 29 bij zich daarnaast zal de eigen veste de eo is van zelfmoordcijfers 2 installeren maar later terugkeert naar een speer in denemarken voor de volgende lading van 8 en dan nog daarna nog engelaar met je van drie en dan zijn we klaar en tja gistermiddag konden we vanaf luchtenberg noordwijk zien kijk goed kaart van de cia een stuk duin de zomerzon periodes ook trainer soms bij elk geval eind augustus moet vluchten duidelijk genoeg stroom leveren voor bijna 150.000 huishoudens wat is er in de mail als de hele duin en bollenstreek leden bij elkaar

Mogelijk 30% van industriële warmtevraag door Ultra Diepe Geothermie

30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal wordt ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag.

Minister Kamp: ‘Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO2-uitstoot in Nederland naar bijna 0 terug te brengen. Daartoe is het noodzakelijk om voor de warmtevoorzieningen alternatieven te ontwikkelen. Geothermie, waarbij warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak wordt gehaald, is zo’n alternatief. De geothermieprojecten die we al kennen zijn nog niet geschikt voor hoge temperatuur warmtevoorziening voor de industrie. Om de warmtevraag in deze sector te verduurzamen is het noodzakelijk geothermie op grotere diepten toe te passen. De Green Deal Ultradiepe Geothermie is een belangrijke stap om de potentie hiervoor in Nederland in kaart te brengen.’

Eerste resultaten in 2020
De 7 consortia bestaan elk uit een groep partijen die zich samen ten doel hebben gesteld om binnen afzienbare tijd in Nederland een UDG project te ontwikkelen. De consortia worden vertegenwoordigd door Vermilion Energy Netherlands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, Geothermie Brabant, Huisman equipment en Havenbedrijf Rotterdam en zijn verdeeld over 3 geologische regio’s, te weten Friesland (Heerenveen, Leeuwarden), Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant) en Zuid (Schiedam, Rotterdam).

Uitgebreid geologisch onderzoek moet nu eerst meer duidelijkheid bieden over de mate waarin de consortia kunnen verwachten warmte van de juiste temperatuur en onder de juiste omstandigheden aan te treffen. Ook moet er inzicht komen in de meest kansrijke aanpak voor het uitvoeren van succesvolle boringen. Op basis hiervan kan doorontwikkeling van de projecten plaatsvinden. Naar verwachting zullen in 2020 de eerste resultaten in de vorm van pilotprojecten zichtbaar worden.

In het uitvoeren van de Green Deal UDG speelt naast het Ministerie van Economische Zaken, TNO en de consortia EBN een heel belangrijke rol. CEO Jan Willem van Hoogstraten: ‘Door onze kennis en expertise in het ondernemen in de ondergrond kunnen we relevante kennis en ervaring inbrengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het werken op basis van een portfoliobenadering. Hiermee ontstaan leereffecten waarbij projecten van elkaar kunnen profiteren, en worden risico’s en kosten sterk gereduceerd. Daarin zit echt een groot deel van onze toegevoegde waarde. Ik vind het uitdagend dat wij in dit stadium ook een regierol kunnen vervullen.’

Warmte op meer dan 4.000 meter
Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere temperatuur warmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou mogelijk 30% van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door UDG. Met het uitvoeren van deze Green Deal wordt invulling gegeven aan het transitiepad voor hoge temperatuur warmte. Daarnaast draagt het realiseren van pilotprojecten voor 2020 bij aan het behalen van de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord.
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/19/mogelijk-30-van-industriele-warmtevraag-door-ultradiepe-geothermie)

Doelstelling wind op land binnen bereik ondanks knelpunten

De doelstelling van 6000 MW wind op land in 2020 is binnen bereik ondanks de knelpunten die sommige provincies ervaren. Dit schrijft Minister Kamp in de Kamerbrief die vandaag mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu samen met de Windmonitor 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Windmonitor is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per project inzicht in de stand van zaken van de windparken op land die in Nederland gerealiseerd worden tot 2020.

Doelstelling moeten en kunnen realiseren
Minister Kamp: ‘De realisatie van windparken in Nederland is volop gaande. De laatste 5 jaar zijn 446 windmolens geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorziening van 873.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van sommige windparken heeft een aantal provincies te maken met knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten en daarmee het realiseren van de doelstelling, is geen eenvoudige opgave en vergt een grote inspanning van alle betrokkenen. Met deze provincies ga ik nader in gesprek om te kijken hoe we de realisatie van de windparken kunnen versnellen. Alle partijen te weten Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben aangegeven dat zij de doelstelling van 6000 MW voor wind op land in 2020 moeten en kunnen realiseren.’

Meer windenergie dan voorzien
In de transitie van fossiele naar duurzame energie speelt windenergie op land een belangrijke rol. Het vermogen van alle geplande windparken zoals deze in de Windmonitor 2016 zijn opgenomen, telt op tot 6.639 MW. Daarmee is de extra geplande projectcapaciteit ten opzichte van de vorige monitor met 351 MW toegenomen tot 639 MW. Dit is bijna 11% meer dan de doelstelling van 6.000 MW. Ruim de helft van deze geplande MW’s komt voor rekening van de grote geplande projecten in Flevoland.

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Kamp: ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want een groot deel van de CO2-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijk stap op weg naar het terugdringen van deze CO2-uitstoot.” Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus de bewindsman.

Tienduizenden huizen
Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Bestaande woningen
Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogenoemde transitiepad lage temperatuur warmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt.

Green Deal aardgasvrije woningen
Om aardgasvrij wonen te stimuleren is op 8 maart jongstleden met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/27/verplichte-gasaansluiting-voor-nieuwbouwwoning-vervalt)

Eerste subsidieloze Nederlandse windpark in zicht

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie. Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen de mogelijkheid geboden een subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld. Als daar niets uitkomt, de ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet te voorspellen, zal zo snel mogelijk daarna de procedure met subsidie worden gestart. Dit schrijft minister Henk Kamp van Economische zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: ”De ontwikkelingen rond wind op zee volgen elkaar in hoog tempo op. Drie jaar geleden was de verwachting dat voor de vijf windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust maximaal 18 miljard euro aan subsidie nodig zou zijn. Dat was inclusief 4 miljard voor het net op zee, nodig om de stroom aan land te krijgen. Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen. Ik ga bedrijven nu de gelegenheid geven op de tender voor het volgende windpark – dat voor de Zuidhollandse kust – in te schrijven zonder subsidie.”

Wind op zee belangrijk voor energietransitie
Nederland is volop bezig met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Op dit moment is 6% van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind- of zonne-energie. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Wind op zee maakt daarvan een belangrijk deel uit. Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die behoren tot de grootste ter wereld. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de Energieagenda die het kabinet eind vorig jaar heeft gepresenteerd zijn nog eens 7 windparken op zee voorzien met ieder een vermogen van 1000 megawatt. Op basis van de meest recente tender voor de kavels 3 en 4 van het windpark Borssele was de verwachting dat over 7,5 jaar geen subsidie meer nodig zou zijn voor windparken op zee. Ondanks het feit dat de ontwikkelingen in Duitsland niet helemaal te vergelijken met die in Nederland, (de Duitse windparken komen 2 tot 3 jaar later in productie wat de winnaar de mogelijkheid geeft om nog meer van de technische vooruitgang te profiteren en op de Duitse locaties is sprake van hogere windsnelheden), dient de mogelijkheid van een Nederlands windpark op zee zich waarschijnlijk al eerder aan.

Wind op zee model als vliegwiel voor andere duurzame energietechnieken
Met onze grote windparken op zee kunnen we nu zonder of met weinig subsidie veel bereiken: Een windpark levert voldoende stroom op om een kleine 1 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden. Er zal minder snel subsidie toegekend worden aan andere technieken, als we ook duurzame energie kunnen opwekken met windparken die geen subsidie nodig hebben.
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/28/eerste-subsidieloze-nederlandse-windpark-in-zicht)

Kijkje in een windmolen


Video Transcript

oostelijk flevoland onze jongste polder en deel uitmaken van de jongste provincie van nederland de polder lijkt leeg maar het groen stef van bedrijvigheid op de uitgestrekte akkers worden de boeren onder andere een tulp en graan bieten uien en aardappelen verbouwd een van hen koor de jongen uit swifterbant heeft daarnaast een nieuwe vorm van ondernemer ontdekt naast de aarde vond hij in de wind en nieuwe uitdaging we staan hier op een bijzondere plek in oostelijk flevoland bij een windmolen mijn morgen vandaag mee en we horen het verhaal achter de windenergie en de windmolen en we staan hier bij een u hierbij code jongen en ik ben esther in 1932 wonen met de windenergie toen was er een een vorm in de meerpaal in dronten een inwoner van collega’s waren er heeft me heel weinig aanwezig maar toen heb ik me daar een beetje in verdiept en het resulteerde in dat ik in 1995 is die heeft in windmolen gezet op het erf het was een mollige fast as van 225 kilo wat heet dat tegenwoordig over 225 kilo wat praten en adviseert we gehad nou meer over de vijf zes megawatt 7 mee gehad zelfs maar die worden dan meer op zee geplaatste moment men goed op lunch alice op een europa komen het is de bedoeling dat er steeds meer windenergie hier komt als je nou hier in de rondte kijk daar staat daar een rol in lagerweij de je steekt 80 kilo had en dan op het erf staat er in je een 225 en waar we nu bij staan is er eentje van zeventien 150 kilo wordt als deze twee uur volle kracht draait dat is genoeg stroom voor een gezin met een gezin gebruikt ongeveer rond de 3000 feyenoord honderd kilowatt op jaarbasis maar we nu bijstaan met deze molen die is geplaatst in 1999 in december hebben we de funderingen we staan op iedere hoek staan twee heipalen van 22 tot 27 meter diep en die zijn ongeveer een vierkante een halve meter toen zijn iedereen ging hij toen werd hij misschien oma zetten en de machinist die komen er in het erf toe lopen dan ongeveer een kilometer lang en ik woon in bakje koffie halen ging treurnis uit de polder in zo die dat de twaalf keer van de strange en zoeken nadezjda mier heeft de twaalftallen maar naderhand werd er in de keyser ingevlochten dat ijzer is ongeveer net zo dik als pols er zit alleen maar 32 ton hij is het in die van d-ring dan werd de molen werd en een opgezette werd ineens de ring werd mee gestopt eronder in ongeveer een halve meter bovenop het om een daarop werden de molens gezet in drie delen dus zijn we kwamen hier naar achter en daar stonden naar neem twee kranen 200 ton er een die pakte de spullen er af en zet dan een zoete plaats mits ted knipten venray de want alles veel waarde en kon is een echt beginnen kom eens even terwijl de machete maar dan moesten vondel de hoop die week vijf weet het om en als die er op willen zitten er moest het bijna windstil zijn maar kan is dit toen de nog niet op zet dan maar het hard waaide dan moet je de mast weer afbreken dus de bonen er alleen maar aan wat ze zeker wisten dat ze in een drie-kwart dag dat hele spullen voor een konden zetten en het lukt toch wel dit is een en klimt thuis het hebben als je we bezoekers hebben je moet naar boven en moeder aan doen en dan worden bevestigd aan een rail die de het midden op de op de ladder zit als je dan naar boven gaat en je zou op één van de manieren misstap doen of misschien wel een beetje beroemd worden van het misschien flocons niemand 240 treden omhoog en het is niet zoals een ladder schuimt in de buurt had je moet recht omhoog dus dat is nogal hier kom je ook je benen meer en als het tegenvalt en je zo op een manier waar bekering je zou denken van der valk dan klem die zijn eigen vast en de gebeurt er niks en wij gewoon hangen van de rails we zijn af manier kunnen meer aan de hand is of je kan ook met de lift om de kunnen twee a drie personen met ze niet te veel wegen dus de zetellift in deze bezoeker delen modernisten indigo tip 3 meter naar boven toe zoals 3 meter moeten we klimmen wanneer wordt het kanaal voordelen voor de lift naar boven te gaan hoe maar zo in hier is je scherm alles aflezen van in de molen nu ga je zien dat hier negatief de ruit zelf er is bijna geen wind en gebruik van stroom om alles hebben een te hoge weekend moment lingen van de rode spin zien en zien er maar drie meter wind per seconde is en dat de pin systeem dat is de blad nu is het heel wat lawaai de pitchen blad neer en draaide meer dat die meer zorgen op volle kracht eruit dat die minder wegen wat schieting eenvoudig weer minder lang en duidelijk later terug op beginnen met hebben dat de toemai van die rukwinden dan slaat die je gewoon af van te buiten gaan is te veel voor stap die drankje en van stand en hij wat vindt dat de wind meer normaal is de duurt meestal x maar 10 van echte ze konden bezoeken en staat hier een eigen automatisch willen deze buiten worden gereden getrokken als altijd wel goed vast blijven zitten hoe lang te vaak zeg ik nu gaan we onze god tevreden andere talen zijn worden communicatie hebben en en breng en en ben je moe nu zou je zijn we dan in die vondel dan zie je dan hierzo het naast mij de generator naar de transformator zit erachter hier heb je dezelfde kasten was eigenlijk beneden we niet een rode knop het gaat hier niet stil knokken daarvoor die erop gewoon een paar manieren hoi het draait hier die hier kruin motoren draaien onder op die ring voor viering 100 alles wordt automatisch huur ongeregeld foto vet bijgevuld stofvrij is gewoon wat willen zien hartstikke mooi schoon wie als die je die wit jasje demonen stilzet en je zet de wieken horizontaal een dan krijg vastzetten met de multi-inhoud stap en cam blokkeer rest waren en dan kun je dat ik heb een leven na zit is het zou dat gas van voor een keer opendoen dan geen ring kruipen en oké een meter of 10 12 keer in een week rap tot troepen geven het wordt die te danny phantom is dus de week is hol van binnen die school van jij hebt heb mening heb en ik heb dat middel ongeveer ingeroepen we het verhaal van de wind molens en u meer kregen maar wat hebt er destijds doen was groot en om een agrarier windmolens te plaatsen en het was toen was er een voorlichting en meer power 1992 nu ben ik toen gingen hangen dan staan daar alle deskundigen die en precies kunnen zeggen die hoofd heb je zoveel week meter wind per seconde en op die hoogte zoveel na dan kan je me afvragen wat kosten molen voor die helemaal emo klaar is om te draaien en wat brengt de stroom op het is gewoon een rekensommetje en dan blijkt dat er behoorlijk wat aan te verdienen viel tussen die keuze was niet zo moeilijk nu is alles stil gezet want we willen de molens die je staan in de polder zijn er ongeveer 700 die willen ze neer gaan liggen en dan minder molens meer zetten met meer capaciteit we hebben het over duurzame en groene energie je dit is de toekomst om verder te gaan met windenergie ja als het op deze manier kan en het wordt ook een beetje gesubsidieerd er een dame gemaakt door het door de overheid wat men nu toch al wil dat ze daar nog wat twisted hoor ik nou gerucht ze willen 15 jaar een bepaald bedrag per kilowatt geven en dan kun je uitrekenen kennen tijd heeft kunt het niet uit voor mij een is dit is bedieningen slagschaduw voor geluid en alles niet en je kan ze ook niet dicht bij een woning zetten van dan kijk je wel eens ijsafzetting hebben maar is tegenwoordig niet meer zo die kennissen die week nog een beetje verwarmen score hebben een geweldige super met de gaten want ik denk dat de mensen die dit nu terug kunnen zien er geen notie van hebben van hoe een windmolen stad tot stand is gekomen en hoe het er van binnen uitziet dus daarvoor hartelijk dank dat jij daar tijd in ergens ook heb een dat je een goed verhaal vertelt wij zijn er zeer blij mee en ja wie weet komen nog weer terug dat is altijd wel kan alleen maar als de negatieve dingen zijn de vertel ik ze ook en dit is alleen maar positief je moet rekening houden met omgeving en voor de rest ook zeggen jongens horizonvervuiling duidelijk nieuws we hebben we het ook de schone energie maar heb op deze manier rekening met zonnepanelen duiker alleen verlegen phoebe zonnepanelen zonnepanelen is pinus

Minister Kamp volgt advies regio voor hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg

De minister van Economische Zaken heeft in afstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Besloten is het advies van de regio op te volgen. Dit heeft minister Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer vandaag bekendgemaakt.

Minister Kamp: ”Nederland gaat over op duurzame energie. Daartoe worden in de komende vijf jaar vijf van de grootste windparken op zee ter wereld voor de Zeeuwse en Hollandse kust gebouwd. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is nodig om een deel van de elektriciteit van deze windparken bij de afnemers in ons land te krijgen. Het gekozen tracé bundelt over vrijwel de gehele lengte met de al bestaande 380 kV-verbinding en andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Bij Woensdrecht gaan de kabels over ongeveer zeven kilometer ondergronds.”

HoogspanningsmastVergroot afbeelding
Gezamenlijk proces
Na een intensief en gezamenlijk proces met indieners van alternatieve tracés, gemeenten, provincie Noord Brabant, TenneT en het ministerie van Economische Zaken is een viertal alternatieven met varianten voor de verbinding ontstaan. Deze alternatieven en varianten zijn onderzocht op milieueffecten, technische aspecten en kosten. De regionale overheden hebben vervolgens unaniem geadviseerd te kiezen voor een tracé in het noorden van het gebied. Het voorkeurstracé dat nu is vastgesteld komt overeen met dit advies.
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/07/07)

Windenergie voor particulier nog in kinderschoenen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor particulieren om windenergie te stimuleren. De laatste tijd hebben we veel geschreven over de kleine windmolens voor op je dak. Op dit moment is dat nog zeker geen gemeengoed in Nederland. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen als aandeelhouder in een windmolenpark. De overheid maakt het niet makkelijk voor de particulier als het gaat om windenergie. Zonnepanelen vinden gretig aftrek, maar de markt voor de kleine windmolens moet nog groeien.

Sowieso moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente waar je woont. Lang niet alle gemeenten weten hoe met de regelgeving om te gaan. Kleine windturbines zijn maximaal 15 meter hoog Er zijn windmolens met een horizontale as en met een verticale as. Ze hebben een relatief klein vermogen. Welke type je moet kiezen hangt af van waar je woont. Je bent beter af met een horizontale-asturbine aan de kust of in het open veld. Verticale-asturbines doen het beter in de bebouwde omgeving.

Hier komen vaker windvlagen voor en de windrichting is meer variabel. Toch kunnen ook deze molens het beste in kustprovincies geplaatst worden. Als het gaat om een flat, dan moet de molen wel boven de bebouwde omgeving uitkomen. Alleen gebouwen met een hoogte van meer dan twintig meter zijn geschikt. Tenzij ze twee keer zo hoog zijn als de gebouwen of bomen in de omgeving. Van de Horizontale-asturbine heb je het ‘propellertype’.

Van de Verticale-asturbine heb je twee types: Bij het ‘Darrieus’ type wordt de energie uit de wind gehaald op het moment dat de wieken dwars op de wind bewegen. Het ‘Savonius’ type wekt energie op doordat de wind de wieken wegduwt. De rotor beweegt niet sneller dan de wind. Veel voorbereiding bij aanschaf en plaatsing van kleine windmolen Er komt veel bij kijken als je overweegt een kleine windmolen te nemen. Allereerst moet je de gesteldheid van het windaanbod bestuderen op de plek waar je woont.

Om de windsterkte te kunnen bepalen moet je windmetingen uitvoeren. Is een gemiddelde windsterkte van meer dan 5,5 m/s bereikt, dan zit je goed. Informeer vooraf bij de gemeente over mogelijkheden tot het verkrijgen van een vergunning voordat je de hele procedure gaat starten. Heeft dit kans van slagen, dan is een bouwtechnisch onderzoek nodig naar de dakconstructie van jouw huis. Daarnaast moet je de verschillende turbine modellen bestuderen om een goede keuze te kunnen maken.

De prijzen verschillen nogal: van €600.- tot vele duizenden euro’s. Een windrijke locatie is daarvoor essentieel. Zelfs bij een optimale energieopbrengst verdient de investering zich niet snel terug. Milieuoverwegingen spelen daarom een belangrijkere rol dan economische motieven.Meedoen aan een windpark op zee Grote windmolens wekken veel meer elektriciteit op dan kleine windmolens. Deze turbines zijn echter voor particulieren niet weggelegd. Deelnemen aan een windpark op zee is echter wel mogelijk.

Er zijn organisaties die hierin investeren. Je kunt hier dan aandelen kopen en op die manier duurzame energie stimuleren en er mogelijk rendement uit halen. Het gaat om grotere turbines van ca. 3,3 MW per stuk. Bij deze projecten kunnen vaak meer dan 100.000 gezinnen profiteren van schone energie.

Windenergie groeit gestaag

Windenergie is duurzaam; het raakt nooit op en bovenal is het schoon. We importeren nu nog veel brandstof uit andere gebieden. Ook uit landen die politiek instabiel zijn. Als we meer windenergie hebben, maakt ons dat onafhankelijker. Ook vermindert de CO2-uitstoot. De doelstelling van het kabinet is om windmolenparken fors uit te breiden.

Groei windenergie naar 16% in 2023
Eind 2013 telde Nederland 1975 windturbines op het land, waarvan 228 op zee met een gezamenlijk vermogen van ca. 2.682 MW. De turbines die momenteel geplaatst worden, wekken veel meer energie op dan de oudere varianten. Ze hebben gemiddeld een vermogen van 2-3 MW per turbine.

Het vermogen van oudere modellen is ca.1,3 MW. Windenergie levert nu ongeveer 4% van onze elektriciteit. De doelstelling voor Nederland is dat dit in 2023 naar 16% groeit. In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten tussen overheid en marktpartijen. In de routekaart windenergie op zee staat dat deze verhoogd moet worden van 1.000 MW naar 4.500 MW in 2023.

Windmolenparken op land In 2020 moeten alle windmolens op land een vermogen hebben van 6000 megawatt. Dit is drie maal zoveel als in 2013 en voldoende voor de elektriciteitsvoorziening van ruim 3 miljoen huishoudens. Het Rijk en de provincies maakten hierover afspraken. Er zijn elf gebieden aangewezen waar windmolenparken op land komen.

Hier waait het relatief hard en wonen weinig mensen.

Bedrijven investeren in windenergie In 2023 moeten windmolens op land en zee voor ongeveer 8 miljoen huishoudens duurzame energie opwekken. Daarvoor zijn meer windmolens nodig. De overheid stimuleert het bedrijfsleven om te investeren in windenergie door het mogelijk maken van subsidies. Bedrijven kunnen kavels kopen voor de kust van Zeeland. Degene met het meest gunstige bod krijgt de vergunning en subsidie voor het windpark.

Hiermee hoopt de overheid op lagere kosten uit te komen en tegelijkertijd een snellere invoering van windenergie op zee te bereiken.Beperkte weerstand tegen windmolens Sommige burgers en politici verzetten zich tegen de komst van een windpark. Dit kan vertraging opleveren in de bouw hiervan. Circa 15% van de totale bevolking staat er negatief tegenover maar het overgrote deel is positief over windenergie.

Toch kan een kleine groep relatief veel invloed uitoefenen op de publieke opinie en het planvormingsproces. Daarom is het belangrijk te kijken hoe omwonenden te betrekken bij de aanleg van parken. Mensen worden eerder positief als zij duidelijk inzien dat windenergie een logische en eerlijke meerwaarde voor de gemeenschap betekent.

Zeker als men geen last ervaart, is men eerder geneigd er positief tegenover te staan. Met windparken op zee hebben mensen daarom over het algemeen minder moeite.Kansen voor windenergie goed Omwonenden die profijt ervaren van een windmolenpark geven meer support voor de aanleg van de molens. Het delen van opbrengsten vergroot het draagvlak. Ook dringt bij steeds meer mensen door dat er iets moet gebeuren aan de vermindering van de Co2 uitstoot. Dit bevordert eveneens het acceptatieproces. Mede gelet op de ambitieuze doelstellingen van het kabinet, heeft windenergie dus zeker de toekomst!

Investeren in windpark loont wellicht meer

Over windenergie investeren, particulier, windmolens, windpark.

We kennen allemaal zonne-energie, maar ook windmolens komen steeds meer in opmars. De kleine windmolen op je dak, heeft ook wel iets uitdagends. Je kunt iedere keer weer opnieuw de hoeveelheid energie bijhouden die is opgewekt. Economisch gezien is het minder interessant. Meedoen aan een windmolenpark zou meer rendement kunnen opleveren.Kleine windmolen verdient zich niet terug De aanschaf en installatie van een mini-windturbine is vrij duur.

De prijzen variëren van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts. De installatie van de molen op je dak zou ca. 2000 tot 3000 euro kosten. Dit hangt ook sterk af van het type molen en andere factoren. De investering verdient zich niet terug binnen de technische levensduur van twintig jaar.Karige subsidies vanuit de overheid Er zijn momenteel nog niet zoveel subsidiemogelijkheden voor particulieren.

Er is hierover geen nationaal beleid. Enkele provincies en gemeenten geven subsidies voor kleine windmolens. Dit zijn meestal vrij kleine bedragen. Deze worden gegeven op basis van lokale klimaatafspraken. Informeer of jouw gemeente subsidies verstrekt. De rijksoverheid stimuleert de kleine windmolens niet. Zij ziet dit niet als een interessant middel om nationale doelstellingen voor windenergie te realiseren. Daarom worden er op dit moment nog geen subsidies hiervoor gegeven.

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kun je een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een vaste rente van 3,4tot 3,8 %.Winddelen kopen De laatste tijd zijn er verschillende initiatieven om deel te nemen aan windparken. Er zijn projecten waarbij een windmolen wordt opgedeeld in Winddelen. Deze kosten ca. €200.- per stuk. Met een Winddeel ben je mede-eigenaar.

Jaarlijks wordt ca. 500 kWh aan stroom opgewekt. Dit is 1/7 deel van het totaalverbruik van een gemiddeld huishouden. Je hebt hier recht op zolang de molen draait. Dit varieert van 12 tot 20 jaar. De stroom wordt via een energiebedrijf in mindering gebracht op je nota. De energieprijs is vast waardoor je geen last hebt van stijgende stroomprijzen. Het rendement zou minimaal 7,1 procent per jaar bedragen. Toch is het raadzaam dit goed uit te rekenen.

Je moet namelijk ook exploitatiekosten betalen voor onderhoud van de molen.Beleggen in windparken op de Noordzee Dit vraagt om een hogere investering; je kunt meedoen vanaf ca. €1030.- De plaatsing van molens op zee kost meer dan op land, maar de elektriciteitsopbrengst is hoger omdat het harder en vaker waait. Overweeg je om hierin te investeren, maar heb je het geld niet direct beschikbaar? Dan kun je overwegen om het geld vooraf te lenen.

Windparken kunnen een leuke opbrengst opleveren, maar zonder risico is het niet. Het verwachte rendement zou 7 tot 10 procent zijn, maar de waarde van het aandeel vermindert als het minder waait. Investeren in een eigen windmolen is economisch gezien nog niet echt rendabel. Mogelijk zijn aandelen of het kopen van winddelen lucratiever. En het levert zeker milieuwinst op!