Windenergie groeit gestaag

Windenergie is duurzaam; het raakt nooit op en bovenal is het schoon. We importeren nu nog veel brandstof uit andere gebieden. Ook uit landen die politiek instabiel zijn. Als we meer windenergie hebben, maakt ons dat onafhankelijker. Ook vermindert de CO2-uitstoot. De doelstelling van het kabinet is om windmolenparken fors uit te breiden.

Groei windenergie naar 16% in 2023
Eind 2013 telde Nederland 1975 windturbines op het land, waarvan 228 op zee met een gezamenlijk vermogen van ca. 2.682 MW. De turbines die momenteel geplaatst worden, wekken veel meer energie op dan de oudere varianten. Ze hebben gemiddeld een vermogen van 2-3 MW per turbine.

Het vermogen van oudere modellen is ca.1,3 MW. Windenergie levert nu ongeveer 4% van onze elektriciteit. De doelstelling voor Nederland is dat dit in 2023 naar 16% groeit. In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten tussen overheid en marktpartijen. In de routekaart windenergie op zee staat dat deze verhoogd moet worden van 1.000 MW naar 4.500 MW in 2023.

Windmolenparken op land In 2020 moeten alle windmolens op land een vermogen hebben van 6000 megawatt. Dit is drie maal zoveel als in 2013 en voldoende voor de elektriciteitsvoorziening van ruim 3 miljoen huishoudens. Het Rijk en de provincies maakten hierover afspraken. Er zijn elf gebieden aangewezen waar windmolenparken op land komen.

Hier waait het relatief hard en wonen weinig mensen.

Bedrijven investeren in windenergie In 2023 moeten windmolens op land en zee voor ongeveer 8 miljoen huishoudens duurzame energie opwekken. Daarvoor zijn meer windmolens nodig. De overheid stimuleert het bedrijfsleven om te investeren in windenergie door het mogelijk maken van subsidies. Bedrijven kunnen kavels kopen voor de kust van Zeeland. Degene met het meest gunstige bod krijgt de vergunning en subsidie voor het windpark.

Hiermee hoopt de overheid op lagere kosten uit te komen en tegelijkertijd een snellere invoering van windenergie op zee te bereiken.Beperkte weerstand tegen windmolens Sommige burgers en politici verzetten zich tegen de komst van een windpark. Dit kan vertraging opleveren in de bouw hiervan. Circa 15% van de totale bevolking staat er negatief tegenover maar het overgrote deel is positief over windenergie.

Toch kan een kleine groep relatief veel invloed uitoefenen op de publieke opinie en het planvormingsproces. Daarom is het belangrijk te kijken hoe omwonenden te betrekken bij de aanleg van parken. Mensen worden eerder positief als zij duidelijk inzien dat windenergie een logische en eerlijke meerwaarde voor de gemeenschap betekent.

Zeker als men geen last ervaart, is men eerder geneigd er positief tegenover te staan. Met windparken op zee hebben mensen daarom over het algemeen minder moeite.Kansen voor windenergie goed Omwonenden die profijt ervaren van een windmolenpark geven meer support voor de aanleg van de molens. Het delen van opbrengsten vergroot het draagvlak. Ook dringt bij steeds meer mensen door dat er iets moet gebeuren aan de vermindering van de Co2 uitstoot. Dit bevordert eveneens het acceptatieproces. Mede gelet op de ambitieuze doelstellingen van het kabinet, heeft windenergie dus zeker de toekomst!